Đổi mới hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh

- 05:33, 24/01/2022

Phạm Thị Minh Xuân
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang

Một trong những đổi mới nổi bật về phương thức giám sát HĐND tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả thời gian qua đó là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh đa số các kỳ họp HĐND tỉnh từ nhiệm kỳ HĐND Khóa XVI (năm 2006) đến nay. Được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng ngay từ ban đầu, báo cáo kết quả giám sát bằng hình ảnh phản ánh đầy đủ, khách quan, chân thực nội dung giám sát tại cơ sở, mang tính thuyết phục cao; khi trình chiếu tại kỳ họp được cân đối bảo đảm thời gian, nội dung, bố cục chặt chẽ, khoa học, có tính trực quan, sinh động, đem lại hiệu quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 và những tháng đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện 69 cuộc giám sát thường xuyên và 25 cuộc giám sát chuyên đề với nhiều nội dung bảo đảm toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, xác định giám sát trọng tâm, trọng điểm về những vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân, nhất là điểm nghẽn, nút thắt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân thăm mô hình nuôi ong lấy mật ở huyện Yên Sơn

Lựa chọn kỹ lưỡng nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, với phương châm bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang coi trọng, bàn bạc và thảo luận kỹ lưỡng trước khi xây dựng Nghị quyết về chương trình giám sát trình HĐND xem xét, quyết nghị. Mỗi nội dung giám sát được cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, vừa bảo đảm toàn diện các lĩnh vực song ưu tiên vấn đề nổi cộmcần thiếtđúng thời điểm nhất, đi sâu vào những vấn đề lớn, quan trọng.

Một số cuộc giám sát lớn đã được thực hiện như: Việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020… Đây những cuộc giám sát quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn tỉnh, tác động trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân; kết quả giám sát góp phần đánh giá đúng kết quả thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, từ đó kiến nghị bổ sung, sửa đổi, ban hành mới quy định, cơ chế, chính sách phù hợp với thực hiện của địa phương.

Việc xác định phạm vi, đối tượng giám sát phù hợp với đặc điểm, tính chất trong mỗi cuộc giám sát có ý nghĩa rất quan trọng góp phần đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, nâng cao, chất lượng, hiệu quả giám sát. Trước khi giám sát, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ nội dung giám sát, từ đó phân định rõ thẩm quyền, xác định đúng đối tượng, phạm vi giám sát từ khi xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; bảo đảm tính khả thi, tránh hình thức, lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đổi mới, linh hoạt trong phương pháp giám sát

Điểm nhấn nổi bật của HĐND tỉnh Tuyên Quang đó là đổi mới, linh hoạt về phương thức thực hiện giám sát. Trên cơ sở chương trình giám sát hàng năm được HĐND tỉnh thông qua và điều kiện thực tế về địa bàn giám sát, việc kết hợp giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh tại một đơn vị, địa phương vào cùng một thời điểm vừa giảm thời gian làm việc tại cơ sở song bảo đảm được nội dung và chất lượng giám sát, tránh chồng chéo, không trùng lặp về địa điểm giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Nội dung kết hợp giám sát về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh.

Một trong những đổi mới nổi bật về phương thức thực hiện giám sát được HĐND tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả đó là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh ở đa số các kỳ họp của HĐND tỉnh từ nhiệm kỳ HĐND Khóa XVI (năm 2006) đến nay. Mỗi báo cáo giám sát bằng hình ảnh được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng ngay từ ban đầu, tức là từ khi lựa chọn vấn đề giám sát, xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát, nội dung, địa điểm để ghi hình. Trên cơ sở kết quả giám sát thực tế, Đoàn giám sát đã chỉ đạo, phối hợp với đơn vị có liên quan ghi lại toàn bộ kết quả giám sát, xây dựng báo cáo kết quả giám sát xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

Báo cáo kết quả giám sát bằng hình ảnh đã phản ánh đầy đủ, khách quan, chân thực nội dung giám sát tại cơ sở, mang tính thuyết phục cao; khi trình chiếu tại kỳ họp được cân đối bảo đảm thời gian, nội dung, bố cục chặt chẽ, khoa học, có tính trực quan, sinh động. Một số cuộc giám sát đã thực hiện báo cáo kết quả giám sát bằng hình ảnh đem lại hiệu quả tích cực như: Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản từ năm 2015 đến năm 2018, việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2016-2020; việc chấp hành pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2019… Sau giám sát, nhiều vấn đề được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, tập trung khắc phục và có giải pháp hiệu quả, chấn chỉnh kịp thời việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và tại cơ sở, tạo chuyển biến rất tích cực trong công tác quản lý nhà nước.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm chỉ đạo giám sát thường xuyên việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Nhất là lựa chọn những vấn đề sau giám sát còn nhiều vướng mắc, chưa được các ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm để làm rõ tại phiên họp nghe giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh hoặc phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh. Một số phiên giải trình, chất vấn đã được tổ chức đem lại hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành như: Về việc đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa của cử tri xã Năng Khả, Thanh Tương và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang; vấn đề về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.