Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND

​​​​​​​Bài cuối: Tạo tương tác hai chiều cơ quan quyền lực - cử tri, nhân dân

- 05:35, 05/06/2022

Một nội dung Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp đó là phát huy vai trò của truyền thông, tuyên truyền các hoạt động kỳ họp. Trong đó, công khai kịp thời thông tin kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên họp trình nội dung, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn; đăng tải các phóng sự, phỏng vấn về những nội dung liên quan của kỳ họp cũng như ý kiến tham gia, đánh giá của cử tri và nhân dân. Qua đó, tạo sự tương tác hai chiều giữa cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và cử tri, nhân dân toàn tỉnh, làm cơ sở quan trọng để cử tri và Nhân dân giám sát.

Diễn đàn dân chủ, minh bạch

Từ những bài học kinh nghiệm được đúc rút qua các nhiệm kỳ, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả vai trò giám sát của HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp, giúp cho các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, qua ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và phản biện thuyết phục dựa trên cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn, HĐND tỉnh cũng đã kiên quyết, thống nhất cao không thông qua và giao các cơ quan trình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo quy định của pháp luật một số nội dung liên quan đến sử dụng ngân sách trong chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất... Với sự kiên quyết trong chỉ đạo, qua 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã đưa ra chất vấn 8 nhóm vấn đề.

Nhờ những đổi mới quan trọng trong thực hiện chức năng giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tạo ra diễn đàn công khai, dân chủ, minh bạch tại kỳ họp HĐND tỉnh - nơi để đại biểu HĐND tỉnh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cử tri, Nhân dân; phát huy trách nhiệm của tất cả các cơ quan chức năng trong hệ thống chính quyền cùng tham gia hoạt động giám sát, kiểm soát quyền lực theo đúng tinh thần của Hiến pháp, pháp luật và chủ trương của Đảng đã đề ra.

Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV
Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV

Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của đại biểu

Qua thực tiễn hoạt động, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, trước hết đại biểu HĐND tỉnh cần đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong nghiên cứu tài liệu và các quy định pháp luật liên quan đến nội dung tại kỳ họp để tích cực tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị và chất vấn, trả lời chất vấn. Thường trực HĐND tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung theo kế hoạch và chương trình đề ra. Trong đó, nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, đơn vị khác liên quan trong chuẩn bị nội dung. Thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy để cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy vào nghị quyết HĐND tỉnh làm cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Chủ tọa điều hành bảo đảm đúng luật, dân chủ, khoa học, khách quan; nắm chắc nội dung, chủ trương của Tỉnh ủy để thường xuyên gợi mở, định hướng đại biểu HĐND tỉnh tham gia có trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt trong điều hành và khuyến khích, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng trong đối thoại, tranh luận, phản biện để đi tới cùng ngọn ngành của mọi vấn đề trước khi kết luận bảo đảm sự thống nhất cao và nâng cao chất lượng các nội dung sau khi được thông qua.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc phát huy vai trò của truyền thông trong tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh tại kỳ họp. Trong đó, công khai kịp thời thông tin tại kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp trình nội dung, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn; đăng tải các phóng sự, phỏng vấn về các nội dung liên quan của kỳ họp cũng như ý kiến tham gia, đánh giá của cử tri và Nhân dân. Qua đó, tạo ra sự tương tác hai chiều giữa cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và cử tri, Nhân dân toàn tỉnh, làm cơ sở quan trọng để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Từ thực tế hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi hoặc có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Trong đó, quy định cụ thể hơn nữa chế tài xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát không nghiêm túc thực hiện các kiến nghị qua giám sát, kết luận chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các cơ quan dân cử, nhất là bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND để có đủ điều kiện thực hiện hiệu quả chức năng giám sát theo luật định.

THÁI AN