Phân bổ nguồn lực hỗ trợ hợp lý

Phân bổ nguồn lực hỗ trợ hợp lý

Tán thành với ý kiến của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 rằng cấp thiết phải có gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế, đại biểu Quốc hội và đại diện doanh nghiệp cho rằng, các gói hỗ trợ cần phải cân đối, tính toán, phân bổ khoa học và hợp lý, bảo đảm cho cả mục tiêu ngắn hạn và lâu dài.