Chương trình nông thôn mới ở Long An

Ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

- 06:59, 19/12/2021
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua tại tỉnh Long An đạt được nhiều kết quả khả quan. Thời gian tới, cùng với việc tổ chức sản xuất theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tỉnh sẽ có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững.

Điều chỉnh quy hoạch phù hợp

Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong hai chương trình đột phá nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để thực hiện Đề án, tỉnh Long An đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, người dân nhận thức ngày càng rõ ràng hơn vai trò liên kết sản xuất, nhất là tại các vùng triển khai Đề án.

Nhờ đó, công tác vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã có nhiều thuận lợi hơn. Đến nay, có hơn 22% hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động đạt mức khá, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như lợi ích kinh tế của hộ thành viên có nâng lên; từng bước thực hiện được vai trò gắn kết hộ thành viên, nông dân với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Một số hợp tác xã còn làm tốt vai trò gắn kết với nông dân trong xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn được thị trường chấp nhận nên tiêu thụ hàng hóa nông sản được thuận lợi hơn, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Ngoài ra, xác định rõ thị trường có tính chất quyết định đến cơ cấu, quy mô sản xuất và kết quả của quá trình thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp. Thời gian qua, Long An đã tích cực mở rộng thị trường song song với việc nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu; thúc đẩy các quá trình đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật trong thương mại; đa dạng hóa thị trường để vừa giữ ổn định các thị trường truyền thống, dễ tính, vừa mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Thời gian qua, sản lượng, chất lượng các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh, có lợi thế đều tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và tăng mạnh xuất khẩu, đặc biệt là cây thanh long. Hàng năm, sản lượng thanh long trên địa bàn tỉnh đạt gần 200.000 tấn. Để mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long, nhiều năm qua, tỉnh quy hoạch chi tiết vùng trồng, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP... Nhờ những định hướng mang tính chiến lược này, thanh long được các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, NewZealand, Đài Loan... chấp nhận.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp góp phần tăng năng suất

Liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Theo định hướng của UBND tỉnh Long An, giai đoạn 2021 - 2025, Long An sẽ tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mở rộng diện tích và đối tượng thực hiện lên 71.300ha; cụ thể, cây lúa 60.200ha, thanh long 6.000ha, cây chanh 3.000ha, duy trì 2.000ha rau ứng dụng công nghệ cao, con tôm 100ha ứng dụng công nghệ cao...

Để thực hiện tốt mục tiêu sản xuất, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết, sẽ tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, về nông nghiệp hữu cơ; về những yêu cầu thị trường buộc phải ứng dụng công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành trong sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Tuyên truyền mời gọi mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi nhằm cung cấp giống có chất lượng cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng đề án về nông nghiệp hữu cơ. Tập trung thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Đối với công tác quy hoạch, Long An sẽ triển khai thực hiện quy hoạch, rà soát, điều chỉnh bổ sung để tích hợp chung vào quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 để tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chú trọng quy hoạch đồng ruộng, khuyến khích hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn. Tiến hành rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi bảo đảm cho việc tưới, tiêu. Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa các khâu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm thất thoát trong và sau thu hoạch, hạ giá thành, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đồng thời, áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững, thực hiện tốt các quy định về môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tỉnh sẽ ban hành cơ chế thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, trong đó quan tâm đến chính sách đất đai cho các doanh nghiệp đầu tàu, sản phẩm chủ lực tạo điều kiện dẫn dắt, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là đầu tư hệ thống giao thông, điện, thủy lợi nội đồng.