Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Trở thành thị xã trước năm 2025

- Thứ Tư, 21/09/2022, 06:42

Huyện Việt Yên đặt mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2025, là đô thị vệ tinh, đô thị cửa ngõ kết nối Bắc Giang với vùng thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn mới.

Chú trọng công tác lập quy hoạch chung

Huyện Việt Yên là vùng đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phía Tây Nam  tỉnh Bắc Giang, là cửa ngõ đầu mối giao thông cấp vùng có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, việc thành lập thị xã Việt Yên trên cơ sở chuyển nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của huyện là đòi hỏi khách quan và cần thiết nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà cho sự phát triển của thị xã Việt Yên và tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 và Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15.10.2021 của UBND tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU được ban hành; ngày 8.10.2022, Huyện ủy Việt Yên đã ban hành Chương trình số 21-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết 162-NQ/TU, đồng thời UBND huyện Việt Yên cũng kịp thời ban hành Đề án số 486/ĐA-UBND để đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các tiêu chí phát triển đô thị Việt Yên đến năm 2025 trở thành thị xã trực thuộc tỉnh.

Để từng bước tiệm cận đến các tiêu chuẩn của đô thị, huyện chú trọng đến công tác lập quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Việt Yên đến năm 2035 bảo đảm phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Đến nay, tỷ lệ quy hoạch phân khu đã bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của huyện. Trong đó, huyện tập trung chỉ đạo nâng tỷ lệ phủ kín trên địa bàn toàn huyện để quản lý theo quy hoạch và định hướng thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực đất đai một cách có hiệu quả; phấn đấu phủ kín 80% quy hoạch chi tiết đối với 9 xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn.

Huyện cũng chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tổ chức điều chỉnh bổ sung, cập nhật quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn huyện bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, tổ chức công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch xây dựng.

Song song với công tác quy hoạch, huyện đang từng bước tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nhà ở cho công nhân, hạ tầng công nghệ thông tin và công nghệ số; tập trung đẩy nhanh tiến độ một số dự án lớn.

Dự án đầu tư sân golf Việt Yên được triển khai tại xã Hương Mai và xã Trung Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ.  Nguồn: BacGiang.gov.vn
Dự án đầu tư sân golf Việt Yên được triển khai tại xã Hương Mai và xã Trung Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ
 Nguồn: BacGiang.gov.vn

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện

Bức tranh kinh tế của huyện Việt Yên trong những năm trở lại đây luôn là điểm sáng của cả tỉnh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng giá trị ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện hiện nay khoảng 60 triệu đồng/năm, cao hơn mức thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam năm 2021 khoảng 50,4 triệu đồng/năm. Trong 8 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.384 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để huyện tiếp tục triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đại Lượng cho biết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục phấn đấu đến hết năm 2022 hoàn thành các tiêu chí của thị xã, phấn đấu đến năm 2023 đủ điều kiện lập Đề án công nhận huyện Việt Yên trở thành thị xã, đưa huyện trở thành thị xã trước năm 2025.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, huyện tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025. Theo đó, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề cao tự chủ, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, người dân, nêu cao quyết tâm, quyết liệt trong hành động, khắc phục khâu yếu trong tổ chức thực hiện.

Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt của thị xã và tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng xã, thị trấn thành phường trong năm 2022. Phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá lại các tiêu chuẩn thị xã, tiêu chuẩn phường phục vụ cho việc lập Đề án thị xã vào năm 2023.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương huy động toàn dân thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Đẩy mạnh đầu tư phát triển nhanh hạ tầng thương mại để khắc phục “vùng lõm” dịch vụ, nhất là dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí… Cùng đó, quy hoạch, thu hút đầu tư các khu đô thị để hình thành các tuyến phố đi bộ, phố thương mại, phố ẩm thực, khu dịch vụ tập trung nhằm khai thác dư địa kinh tế tại một số địa phương như: Bích Động, Vân Trung, Nếnh, Quang Châu, Tăng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đại Lượng thông tin thêm.

Tâm Anh