TP. Hồ Chí Minh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

- Thứ Ba, 12/09/2023, 10:46 - Chia sẻ

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch cải thiện, khắc phục và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố năm 2023.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh  -0
TP. Hồ Chí Minh nỗ lực cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần của PCI trong năm 2023

Kế hoạch nhằm khắc phục ngay các điểm yếu kém, cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần của PCI Thành phố trong năm 2023. Qua đó, tạo sự thay đổi tích cực, rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của Thành phố cũng như sự cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đồng thời phấn đấu đưa Thành phố vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế ở nhóm tốt.

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND TP đưa ra 10 giải pháp dựa theo 10 chỉ số thành phần, trong đó các chỉ tiêu cụ thể được hoạch định trong mỗi chỉ số và giao các sở, ban ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện cùng các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện.

10 giải pháp thực hiện dựa theo 10 chỉ số bao gồm: Chỉ số gia nhập thị trường, Chỉ số tiếp cận đất đai; Chỉ số tính minh bạch; Chỉ số chi phí thời gian; Chỉ số chi phí không chính thứ;  Chỉ số cạnh tranh bình đẳng; Chỉ số tính năng động, vai trò người đứng đầu; Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp; Chỉ số đào tạo lao động; Chỉ số thiết chế pháp lý và An ninh trật tự.

Trong quá trình phân công thực hiện, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu để hiểu rõ về cách thức đánh giá và PCI. Nghiên cứu đề xuất giảm thủ tục, giảm quy trình xử lý hồ sơ. Nâng chất lượng hướng dẫn, công khai minh bạch biểu mẫu và các quy định để giảm chi phí, thời gian cho các đối tượng kinh doanh.

Thủ trưởng các đơn vị phải có biện pháp chỉ đạo và kiểm tra nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ mà UBND TP đã giao tại Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15.12.2023 để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh  -0
UBND TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu đưa thành phố vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế ở nhóm tốt

Cùng đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND TP tình hình thực hiện Kế hoạch. Trên cơ sở kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được công bố, Sở thực hiện báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, đánh giá PCI của Thành phố, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp. Sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung các giải pháp cụ thể kế hoạch, trình UBND TP quyết định.

Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách việc công khai Kế hoạch này qua nhiều kênh, phương tiện thông tin đại chúng khác nhau để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư được biết và giám sát thực hiện.

Sở Nội vụ đảm trách việc tham mưu, đề xuất tổng hợp nội dung đánh giá kết quả thực hiện PCI của Thành phố năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND TP vào nội dung đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố sẽ tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết; định kỳ hàng quý báo cáo UBND TP tình hình triển khai, thực hiện, đồng thời gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND TP.

Kế hoạch cũng nêu, trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung thì các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Đắc Trường
#