Khánh Hòa:

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 4 ngành mũi nhọn

- Thứ Năm, 24/11/2022, 06:55 - Chia sẻ

Căn cứ vào mục tiêu Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ và trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và định hướng phát triển của ngành công nghiệp, Khánh Hòa xác định mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 sẽ tập trung vào 4 ngành mũi nhọn gồm cơ khí, dệt may - da giày, điện tử, thiết bị điện và công nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh Khánh Hoà đã dành 7.770 tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
UBND tỉnh Khánh Hoà dành 7.770 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Theo đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ từng bước từ thấp đến cao, từ sản phẩm có trình độ công nghệ đơn giản đến phức tạp, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh kết hợp với thu hút các nhà đầu tư mới. Nâng cao trình độ lao động và bố trí các nguồn lực cần thiết để đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ.

UBND tỉnh đã dành 7.770 tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư dài hạn, với lãi suất thấp để mua máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất sản phẩm. Trong đó, kinh phí ngân sách địa phương 5,820 tỷ đồng; nguồn kinh phí đề xuất hỗ trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Trung ương 1.950 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí của địa phương, tỉnh sẽ thực hiện lồng ghép với các nguồn vốn từ chương trình khác như xúc tiến đầu tư, quỹ phát triển khoa học - công nghệ, khuyến công, xúc tiến thương mại. Đồng thời, thực hiện kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

T. T