Hà Giang

Động lực thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn

- Thứ Hai, 20/11/2023, 07:41 - Chia sẻ

Với trên 80% người dân sinh sống ở khu vực nông thôn, tỉnh Hà Giang xác định rõ quan điểm lấy người dân là chủ thể, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, tạo sự đồng thuận, huy động nội lực sức dân, làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn.

Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của nông dân

Đưa Chương trình xây dựng NTM vào cuộc sống, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của nông dân, xác định đó là chủ thể trong phong trào nông dân, nông thôn và công cuộc xây dựng NTM. Để thực hiện mục tiêu về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đưa quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Tập trung thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững…

Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đỗ Tấn Sơn cho biết, xác định xây dựng NTM là chương trình tổng thể, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cần có sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong công tác truyên truyền, vận động người dân, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng NTM. Do đó, công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đến việc thực hiện chương trình và coi đây là việc thường xuyên, liên tục để tạo đồng thuận trong Nhân dân. Mặt khác, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và Hội Nông dân tỉnh phối hợp cử cán bộ tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội về kết quả thực hiện xây dựng NTM; tổ chức “Hội thi nông dân tham gia xây dựng NTM”; “Hội thi tuyên truyền viên giỏi về trưng bày, giới thiệu, quảng bá nông sản gắn với chuyển đổi số”…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực, chủ động thực hiện Chương trình xây dựng NTM; tuyên truyền nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; công tác vận động nông dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM đạt nhiều kết quả. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tích cực vận động nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Đẩy mạnh các phong trào nông dân, tăng cường liên kết trong sản xuất

Bằng sự phối hợp nhịp nhàng, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM đã giúp tỉnh Hà Giang đến nay có 48/175 xã đạt chuẩn NTM (đạt 27%), trong đó, có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 88 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM; trong đó, 37 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, 51 thôn thuộc các xã vùng I và vùng II.

Để người nông dân thực sự trở thành chủ thể trong xây dựng NTM, tỉnh phát huy vai trò Hội Nông dân trong việc vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM hiệu quả hơn. Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào “Nông dân dạy nông dân làm kinh tế” để tăng thu nhập. Tăng cường liên kết trong sản xuất, thực hiện chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết; khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp.

________

(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Tâm Anh
#