Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai tỉnh Bắc Giang

- Thứ Ba, 03/01/2023, 06:31 - Chia sẻ

Cơ sở dữ liệu đất đai có vai trò hỗ trợ đắc lực cho công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm xây dựng được các phương án sử dụng đất hợp lý đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của từng địa phương và cả nước. Tại tỉnh Bắc Giang, công tác xây dựng kho dữ liệu về đất đai, tài nguyên đang được đẩy mạnh, trong đó, đơn vị có vai trò nòng cốt là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhiều năm nay, nhận thức tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022, thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang năm 2022 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số của Sở Tài nguyên Môi trường theo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang năm 2022, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. 

Một công tác có vai trò then chốt trong chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trong năm vừa qua, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang (cơ sở dữ liệu đất đai các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam và Yên Thế). Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu và khẩn trương hoàn thiện đóng gói sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính gửi đơn vị giám sát kiểm tra nghiệm thu đối với những xã đã hoàn thiện. Trong năm 2022, cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác và tích hợp đồng bộ lên cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, phối hợp Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương triển khai kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; kết nối, liên thông với cơ quan thuế theo hình thức điện tử theo Chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại Công văn số 1692/UBND-NC ngày 20.4.2022; thực hiện triển khai theo Công văn số 340/BTNMT-TCQLĐ ngày 22.1.2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả đánh giá phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai để đào tạo hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm VBDLIS và vận hành CSDL đất đai, phục vụ các hoạt động quản lý đất đai thường xuyên, chia sẻ thông tin đất đai cho các sở, ban, ngành và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai tỉnh Bắc Giang -0

Theo ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, đơn vị đã vận hành ổn định hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên và môi trường bao gồm (CSDL kho tư liệu tài nguyên và môi trường, CSDL về môi trường, CSDL tài nguyên nước, CSDL địa chất khoáng sản, CSDL nền địa lý và đo đạc bản đồ và CSDL thông tin quy hoạch và giá đất), CSDL đất đai (thành phố Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa), hệ thống quan trắc môi trường tự động, hệ thống CSDL nguồn thải. Tiếp tục cập nhật dữ liệu vào các cơ sở  dữ liệu theo kế hoạch. 

Bên cạnh đó, ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trao đổi với các cơ quan hành chính Nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%; tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan hành chính Nhà nước áp dụng chữ ký số là 6.872 văn bản đạt 100%. Sở đã thực hiện tốt việc cập nhật thông tin trên phần mềm theo dõi và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của UBND tỉnh.

Duy trì ổn định và hiệu quả cổng thông tin điện tử, thường xuyên cập nhập tin, bài, các văn bản chỉ đạo điều hành, các đề án, dự án, quy hoạch, các văn bản  quy phạm pháp luật. Tạo lập chuyên mục “Dự án VILG” để cập nhật thông tin và các hoạt động của Dự án tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả, toàn diện ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận "một  cửa", đăng tải và cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính trên công thông tin điện tử, phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ theo thủ tục hành chính;  cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân về thủ tục hành chính và tình hình giải  quyết hồ sơ qua môi trường mạng. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tích cực tuyên truyền việc sử dụng các  dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 tới người dân và doanh nghiệp.

Tú Lê