Địa phương đôn đốc triển khai 

Xem với cỡ chữ
Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị triển khai đấu thầu qua mạng. Cùng với giao chỉ tiêu, các địa phương đề xuất nhiều giải pháp, thậm chí coi kết quả triển khai đấu thầu qua mạng là một trong những tiêu chí thi đua.

Hà Nội yêu cầu đấu thầu qua mạng 90% số gói thầu

Từ giữa tháng 4.2021, UBND TP. Hà Nội đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; các tổng công ty, công ty thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, tuân thủ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu và thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

Nhiều địa phương ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị triển khai đấu thầu qua mạng
Nguồn: ITN

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 90% về số lượng gói thầu và 70% về tổng giá trị các gói thầu...

UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất và dự án theo hình thức đối tác công - tư; xây dựng và ban hành quy định pháp luật của thành phố liên quan đến công tác này để sớm triển khai và thực hiện thống nhất theo hướng minh bạch, rõ ràng, dễ tiếp cận thông tin đối với các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án của thành phố.

Theo số liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi của các đơn vị thuộc TP. Hà Nội trong năm 2020 đạt 89,6%, tổng giá trị gói thầu thực hiện qua mạng đạt 67,7%.

TP. Hồ Chí Minh: Kết quả đấu thầu qua mạng là tiêu chí thi đua

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng có những chỉ đạo quyết liệt để đạt chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo lộ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra.

Theo đó, thành phố yêu cầu đẩy mạnh việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, bắt buộc đạt 3 tiêu chí trong năm 2021. Đó là tổ chức đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu tối thiểu 35%.

TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị trực thuộc. Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các tổng công ty và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu qua mạng.

Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu đề xuất UBND thành phố có biện pháp phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện báo cáo và không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2021 theo lộ trình quy định. Đối với TP. Thủ Đức và các quận, huyện, Sở sẽ căn cứ tình hình thực hiện và chế độ báo cáo đấu thầu qua mạng để chấm điểm thi đua hàng năm.

Cơ quan thẩm định đề xuất gói thầu thực hiện qua mạng

Cũng như 2 thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đều có công văn đôn đốc các đơn vị trên địa bàn nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong năm 2021 phải chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Việc thực hiện đấu thầu qua mạng được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

UBND tỉnh Lâm Đồng UBND yêu cầu khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng thì cơ quan thẩm định có trách nhiệm đề xuất lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm bảo đảm mục tiêu đề ra.

Theo đó, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Toàn bộ gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn giá không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng phải áp dụng đấu thầu qua mạng.

Tiểu Phong