Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số 

Xem với cỡ chữ
Đây là mục tiêu được nêu tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Dự thảo xác định mục tiêu chung: Tổ chức, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; đa dạng hóa phương thức cung cấp nội dung và hoạt động kinh doanh sản xuất; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực...

Đồng thời Dự thảo cũng xác định các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2030: 100% cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số, đổi mới toàn diện hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới…; Phấn đấu đến năm 2030 số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đạt 26 triệu; doanh thu quảng cáo của các đài PTTH đạt 13.000 tỷ đồng; doanh thu của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đạt 26.500 tỷ đồng…

Ngoài việc xác định rõ mục tiêu, Dự thảo cũng nêu các định hướng phát triển mạng lưới báo chí, phát thanh - truyền hình như: phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ đến năm 2030…

Để thực hiện được các định hướng, mục tiêu này, Dự thảo đã nêu ra 7 giải pháp, bao gồm: Giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về khoa học và công nghệ; Giải pháp về huy động vốn và phân bổ đầu tư; Giải pháp về hợp tác quốc tế; Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch; Giải pháp về thông tin tuyên truyền.

Đ. Huy