ĐBQH Trần Chí Cường (Đà Nẵng): Triển khai kịp thời để chính sách đi vào cuộc sống