ĐBQH Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh): Vai trò người đứng đầu để tổ chức thực hiện