ĐBQH Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh): Quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách