ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội): Quyết sách hiệu quả nhất để văn hóa Việt Nam tỏa sáng