ĐBQH Nguyễn Như So (Bắc Ninh): Hỗ trợ doanh nghiệp phải là nhiệm vụ trọng tâm