ĐBQH Lý Tiết Hạnh (Bình Định): Xem xét để sửa đổi toàn diện