ĐBQH Lê Công Nhường (Bình Định): Sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội tạo nên thành công