Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi):

ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên): Phối hợp giữa tiền kiểm và hậu kiểm