Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ
Sáng 5.3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
		Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời nêu rõ, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng tham gia vào các cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đặt ra yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền đó là góp phần làm cho đồng bào dân tộc thiểu số thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử, làm cho cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững và thực hiện đúng các nội dung quy định của pháp luật về bầu cử, nhất là các điểm mới về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu tham gia vào Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục giới thiệu, hiệp thương các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, các ứng cử viên ứng cử ở vùng dân tộc thiểu số, các quy định về vận động bầu cử trên thực tế và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Phê phán, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử, việc khiếu nại, tố cáo xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; những hành vi vi phạm pháp luật về quyền dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết, cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thông tin tuyên truyền đúng thể thức bảo đảm không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình trước, trong và sau bầu cử, chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch về cuộc bầu cử.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho biết, công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tập trung hướng về cơ sở, phù hợp với đặc điểm tổ chức bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xuất phát từ cơ sở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định.

Tin: Hoàng Ngọc - Ảnh: Hồ Long