Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn 

Xem với cỡ chữ

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được giao triển khai 2 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ là 900 triệu đồng; thực hiện 7 nhiệm vụ, đề án từ nguồn khuyến công địa phương. Trong đó đáng chú ý nhất là Đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” đã triển khai thực hiện xong, kết quả bình chọn được 20 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020”; trên cơ sở đó lựa chọn được 7 sản phẩm tiêu biểu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho 45 đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; tiến hành nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm” tại đơn vị thụ hưởng là hộ kinh doanh Hoàng Thị Đoan, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể…

Hiện tại, trên cơ sở kết quả khảo sát đăng ký thực hiện kế hoạch khuyến công của các cơ sở công nghiệp nông thôn, Sở Công thương đã tổng hợp, đăng ký danh mục đề án, kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021. Theo đó, trong năm tiếp theo, hoạt động khuyến công của Bắc Kạn sẽ tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bắc Kạn ưu tiên các nhiệm vụ, đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học đổi mới trang thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sản phẩm công nghiệp phục vụ cho quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn… Các hoạt động khuyến công của tỉnh đã và đang thực sự góp phần tích cực giúp công nghiệp nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm tiêu chuẩn, giải quyết việc làm và tăng giá trị hàng hóa.

MH