Đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng