Hôm nay, 25.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Dấu mốc quan trọng hướng tới tương lai 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, 25.1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành ngày làm việc đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Đã gần một thế kỷ qua, mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng với nước ta đều là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đại hội lần thứ XIII này, như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”.
Biểu tượng Đại hội lần thứ XIII được đặt trước sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Biểu tượng Đại hội lần thứ XIII được đặt trước sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Tư duy mới, tầm nhìn mới

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Đại hội không chỉ có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Sự biến đổi của tình hình thế giới và khu vực cũng như những yêu cầu mới của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới để có những quyết sách mạnh mẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tư duy mới và tầm nhìn mới đó đã được thể hiện trong hệ thống nội dung các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII, và trước hết thể hiện ngay ở chủ đề của Đại hội.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nguồn: tuoitreonline
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Nguồn: tuoitreonline

Chủ đề Đại hội chính là tư tưởng chỉ đạo lớn, định hướng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong chặng đường sắp tới. Chủ đề của Đại hội là sự kết hợp của 5 thành tố cốt lõi, bao gồm về Đảng, dân tộc, công cuộc đổi mới, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phấn đấu. 5 thành tố này có sự gắn kết, phản ánh tổng quát, toàn diện, hài hòa những nhận thức mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới phải giải quyết trong nhiệm kỳ mới. Chủ đề của các kỳ Đại hội lần thứ X, XI và XII của Đảng đều nói đến 5 thành tố này. Kế thừa chủ đề của những Đại hội trước, đặc biệt là Đại hội lần thứ XII của Đảng, song chủ đề của Đại hội lần thứ XIII đã bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Một trong những điểm mới đó, theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS= Phùng Hữu Phú, trước đây, chúng ta mới chỉ ghi là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh”, thì lần này, chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” - có sự bổ sung “hệ thống chính trị”, bao gồm Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Đảng vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo cao nhất.

Về yếu tố dân tộc, chủ đề của Đại hội lần thứ XIII cũng có nội dung mới, nhấn mạnh vấn đề “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”. Khát vọng và ý chí là trạng thái tinh thần nhưng lại có sức mạnh chuyển hóa thành hành động. Thực tiễn cho thấy, đất nước ta đã trải qua những giờ phút khó khăn, đã vượt qua nghèo đói lạc hậu, chúng ta chiến thắng và vượt lên bằng khát vọng dân tộc. Và, trong thời đại toàn cầu hóa, không dân tộc nào tự mình đi lên, mà phải gắn vận mệnh dân tộc, đất nước mình với thời đại, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với thời đại.

Một điểm mới nữa, đó là mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trước đây, “chúng ta đã phấn đấu nước ta trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lần này chúng ta đã tiếp thu xu hướng chung kinh nghiệm của thế giới, đưa nước ta thành quốc gia phát triển theo chuẩn mực chung”, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết.

Phân tích thêm về thành tố mục tiêu phấn đấu trong chủ đề của Đại hội, Tổ phó Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, GS.TS Lê Hữu Nghĩa nêu rõ, phát triển đất nước theo con đường XHCN là sự lựa chọn kiên định, nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Tuy nhiên, từng nấc thang cần phải đạt được trên con đường đó như thế nào, mục tiêu cụ thể là gì, những tiêu chí gì cần phải xác định cụ thể. Xuất phát từ cách tiếp cận phổ biến trên thế giới, phản ánh toàn diện trình độ phát triển cả về công nghiệp, dịch vụ, kinh tế tri thức và dễ đo lường, Đảng ta xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Điều này “thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, vượt qua giới hạn nhiệm kỳ, xuyên thế kỷ”, GS.TS Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chủ đề của Đại hội lần thứ XIII cũng đã xác định rõ mục đích và phương tiện để thực hiện các mục tiêu đề ra trên con đường xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập Nước (2045) thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn mới, đặt ra cho chúng ta yêu cầu phải phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng quát nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII sắp tới. Đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN, có thu nhập cao”.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đã đề ra. “Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Đại hội đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được các yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện; tạo sự thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ XXI”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định.

Với mục tiêu, khát vọng, ý chí và tầm nhìn sáng rõ như vậy, có cơ sở thực tiễn và lý luận để tin tưởng rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia - dân tộc lên một tầm cao mới.

Lam Giang