Đặt mình vào vị trí của đồng bào! 

Xem với cỡ chữ
Đó là chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, BÙI TẤN VINH khi nói về công tác quản lý nhà nước cũng như triển khai chính sách, pháp luật về tôn giáo và dân tộc trên địa bàn. Theo ông Vinh, để bà con đoàn kết, thống nhất, tin theo, làm theo, cấp ủy, chính quyền cần vào cuộc với sự chân thành nhất. Đúng luật nhưng phải thấu tình.

Kiên trì vận động, khen thưởng kịp thời

- Xin ông cho biết kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thời gian qua?

- Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền từ xây dựng, ban hành đến tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, tình hình chính trị - kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo ngày càng phát triển, ổn định. Đến nay, 3/3 xã vùng đồng bào dân tộc Chăm tại Bắc Bình là Phan Hòa, Phan Hiệp và Phan Thanh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Song song với nâng cao đời sống đồng bào, chúng tôi đã tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực thi theo đúng pháp luật. Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các vị chức chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, các dịp lễ trọng trong các tôn giáo, để kịp thời thăm hỏi động viên, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách mới trên tất cả các lĩnh vực… Đây cũng là yếu tố quan trọng trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo trên địa bàn. Nhờ đó, chúng tôi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các vị chức sắc và tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng chính quyền giữ được “vùng xanh”. Đến thời điểm này, 18/18 xã, thị trấn trong huyện không có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

- Là địa phương có nhiều tôn giáo và đồng bào dân tộc cùng sinh sống, việc triển khai các chính sách pháp luật về công tác dân tộc và tôn giáo có gì khó khăn không, thưa ông?

- Triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo là việc khá nhạy cảm. Với một địa phương có 17 dân tộc và nhiều tôn giáo cùng sinh sống thì mâu thuẫn là điều không tránh khỏi.

Thực tế, việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực từng lúc, từng nơi chưa thường xuyên; đời sống vật chất, tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy được cải thiện, nhưng so với mức bình quân chung, chưa bằng; trình độ dân trí trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động tôn giáo và mâu thuẫn tôn giáo trên địa bàn. Song, phần lớn mâu thuẫn đó chỉ liên quan đến phong tục, tập quán và luôn được kịp thời nắm bắt, hòa giải ngay khi phát hiện. Nhờ đó, các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn chung sống hòa bình, thân thiện.

Việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tuy đã được quan tâm, song một số hủ tục như tảo hôn, ma chay, mê tín dị đoan… vẫn tồn tại. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã kiên trì vận động đồng bào thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, sinh hoạt gắn với phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; phấn đấu vươn lên thoát nghèo một cách bền vững; động viên, khen thưởng kịp thời để tạo động lực cho bà con.

Ưu tiên giải quyết đất sản xuất

- Từ thực tế quá trình thực thi chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo tại địa phương, theo ông, các quy định pháp luật hiện nay đã đầy đủ và phù hợp chưa?

	Phó bí thư Trường trực Huyện ủy Bắc Bình Bùi Tấn Vinh (giữa) thăm, chúc Tết KaTe của đồng bào Chăm
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Bình Bùi Tấn Vinh (giữa) thăm, chúc Tết KaTe của đồng bào Chăm

- Hầu hết các chính sách đến với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên, từ thực tiễn địa phương, tôi cho rằng cần đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số mới theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Chính phủ. Trong đó, tập trung nghiên cứu giải quyết đất sản xuất và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Toàn huyện Bắc Bình hiện có hơn 29 nghìn tín đồ các tôn giáo. Trong đó, 5.945 tín đồ Phật giáo, 4.016 tín đồ Công giáo, 596 tín đồ Tin lành. Đáng chú ý là một số tôn giáo gắn với dân tộc Chăm, trong đó đạo Hồi giáo Bà la môn (7.792 tín đồ), đạo Hồi giáo Bà Ni (10.644 tín đồ) và đạo Hồi giáo Islam (103 tín đồ), thuộc các xã Phan Thanh, Phan Hiệp và Phan Hòa.

- Là người trực tiếp phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trong nhiều năm, theo ông cần làm gì để tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn?

- Tại Bắc Bình, song song với tuyên truyền, phổ biến, vận động bà con thực hiện đúng các chính sách dân tộc, tôn giáo, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ổn định và nâng cao đời sống cho bà con. Những đề xuất, kiến nghị chính đáng của đồng bào đều được lãnh đạo huyện giải quyết rốt ráo, từ đó bà con phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền.

Cùng với đó, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với thực hiện tốt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở...; quan tâm xây dựng các quy ước, hương ước (nhất là đối với các lĩnh vực tang, cưới, giỗ, hội) do cộng đồng dân cư thống nhất thông qua và bảo đảm để các quy ước, hương ước được thực hiện.

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phản bác luận điệu tuyên truyền, lôi kéo, kích động nhằm gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Chú trọng phát huy vai trò người có uy tín, kịp thời thăm hỏi động viên nhân dịp lễ, tết đối với gia đình người có công, chính sách, hộ nghèo, thương binh, liệt sĩ, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xin cảm ơn ông!

Thái Bình thực hiện