Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 7, Khóa VII:

Đạt được nhiều kết quả tích cực 

Xem với cỡ chữ
Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nhiều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào việc củng cố, phát triển đội ngũ trí thức và các hội của trí thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiều kết quả tích cực song còn không ít hạn chế

Tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 7, Khóa VII, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội, TS. Phan Tùng Mậu cho biết, trong nhiệm kỳ qua, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức, khoa học được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS. Phan Tùng Mậu phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Vusta

Tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương từng bước củng cố, phát triển; số hội thành viên và tổ chức KHCN trực thuộc tăng lên đáng kể, thu hút được trên 3,7 hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu hội viên trí thức; 15% Liên hiệp hội tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo chủ chốt tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú; hoạt động tôn vinh trí KHCN tiêu biểu được Liên hiệp Hội Việt Nam khởi xướng và lan tỏa tới nhiều hội thành viên; Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức được triển khai thường xuyên góp phần tạo môi trường mới để thu hút nhiều trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như thiếu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, các hoạt động đối với hội thành viên; công tác quản lý, hỗ trợ các tổ chức KHCN chưa được quan tâm đúng mức.

Các hội ngành thành viên và tổ chức KHCN trực thuộc tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; nội dung và hình thức hoạt động chưa hấp dẫn trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Cơ chế vận hành của một số Liên hiệp hội địa phương và một số Hội ngành toàn quốc chưa năng động, đổi mới sáng tạo.

Hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có. Một số hội ngành thành viên chưa phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học kỹ thuật; thiếu sự chủ động kết nối và hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới

Để tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng và tích cực trên nhiều mặt công tác trong nhiệm kỳ 2021-2026, theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, GS. TSKH Đặng Vũ Minh, cần rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam theo hướng tăng cường, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa các tổ chức trong toàn hệ thống.

Nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần giỏi một việc biết nhiều việc, đặc biệt năng lực đoàn kết tập hợp, tinh thần phục vụ, ý thức vì sự phát triển chung của toàn hệ thống.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, GS. TSKH. Đặng Vũ Minh phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Vusta

Tăng cường quản trị nội bộ, từng bước tin học hóa công tác quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; nâng cao năng lực tập hợp, điều hòa và phối hợp của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đối với các hội thành viên và đơn vị trực thuộc, đặc biệt cần kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của văn phòng, các ban của Cơ quan Trung ương để đảm bảo tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam; tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ hiệu quả các tổ chức KHCN trực thuộc, cơ quan báo chí và nhà xuất bản, quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật; quan tâm đến quyền lợi của hội ngành thành viên, của trí thức hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ.

Giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp rà soát hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất vai trò, vị trí chính trị - xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương trong toàn hệ thống chính trị; xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương; quy định việc đặt hàng của Đảng, Nhà nước trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ các hội ngành thành viên, các tổ chức trực thuộc trong các hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước về KHCN, GDĐT, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam phải chủ động đề xuất chủ trì các hoạt động lớn như diễn đàn khoa học cấp quốc gia; tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án cấp quốc gia; khuyến khích, hỗ trợ tổ chức và hoạt động các mạng lưới chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động trong các hội thành viên và tổ chức trực thuộc; tăng cường giao ban theo khu vực; tăng cường cung cấp dịch vụ hỗ trợ các hội ngành thành viên và tổ chức trực thuộc; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ủy viên Hội đồng Trung ương, cán bộ làm công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên, tổ chức trực thuộc.

Chú trọng công tác tham mưu, phối hợp xây dựng và đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, địa phương, trường đại học, tập đoàn kinh tế; hỗ trợ các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên xây dựng, triển khai, nhân rộng các chương trình phối hợp với bộ chủ quản, sở, ngành địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành địa phương về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương trong hệ thống chính trị.

Xuân Tùng