Đăng ký phương tiện đường sắt trên cổng dịch vụ công từ ngày 1.10 

Xem với cỡ chữ
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1.10.2021, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.
Chú thích ảnh
Đăng ký phương tiện đường sắt trên Cổng dịch vụ công từ ngày 1.10. Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra hồ sơ kê khai của chủ sở hữu phương tiện trên môi trường mạng

Theo Thông tư này, từ ngày 1.10, chủ sở hữu có thể nộp hồ sơ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trên cổng dịch vụ công.

Thực tế đến nay, thực hiện Thông tư 21/2018 cho thấy, sau khi Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, vẫn có nhiều trường hợp chủ sở hữu phương tiện chậm trễ trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Do vậy, thủ tục hành chính vẫn phải chờ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu. Để khắc phục tình trạng này, cần có quy định trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi Cục Đường sắt Việt Nam trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tư 13 đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại các điều: 3, 5, 6, 7, 8 và 17. Về trình tự, thời gian thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký được quy định tại Điều 8, Thông tư 13 quy định các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

Trường hợp hồ sơ nộp qua môi trường mạng tại Cổng dịch vụ công của Bộ GTVT địa chỉ website https://dichvucong.mt.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia về đăng ký: Chủ sở hữu phương tiện tiếp nhận thông tin về tiến trình xử lý hồ sơ đã gửi Cục Đường sắt Việt Nam qua email, tin nhắn điện thoại, tài khoản của chủ sở hữu phương tiện trên Cổng dịch vụ công của Bộ GTVT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra hồ sơ kê khai của chủ sở hữu phương tiện trên môi trường mạng. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ qua môi trường mạng, Cục hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp bị mất, Thông tư 13 quy định thời gian xem xét giải quyết cấp lại là 30 ngày kể từ ngày Cục tiếp nhận đơn xin cấp lại và chủ sở hữu phương tiện đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trường hợp không cấp lại, Cục sẽ có văn bản trả lời cho chủ sở hữu phương tiện và nêu rõ lý do.

Thông tư sửa đổi này nhằm bổ sung các quy định phù hợp với hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng; đồng thời, thực hiện mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 của Bộ GTVT.

Lê Hùng