Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu nhân dân sinh hoạt chuyên đề Quý III.2021

Thực hiện các quy định hướng dẫn của Trung ương, của Đảng bộ các cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH); thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân, sáng 7.7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.