Quan tâm giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

- Thứ Năm, 22/09/2022, 06:38

NGUYỄN HỮU THÔNG - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận 

Nhìn chung tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai ở Bình Thuận, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo thời gian qua đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kết quả đến nay cùng với diện tích đất sản xuất hiện có của đồng bào và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã nâng tổng diện tích đất canh tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh lên 15.281,08ha/14.279 hộ (bình quân chung trên 01ha/hộ).

Việc cấp đất sản xuất và công tác quản lý, sử dụng đất sản xuất được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hầu hết diện tích đất đã cấp đều được đồng bào đưa vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo.

Đối với các địa phương không còn quỹ đất để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2020 tỉnh thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề 3.900 triệu đồng/780 hộ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đẩy mạnh, lũy kế đến nay diện tích đất sản xuất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 3.344,12ha (chiếm 58,40% so với tổng diện tích đất được cấp), góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hộ đồng bào vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống, hạn chế tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép. Đồng thời, các địa phương đã tăng cường quản lý, giải quyết việc tranh chấp, lấn chiếm, mua, bán, sang nhượng đất đai trái phép do Nhà nước cấp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tuy vậy, qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thời gian qua, cử tri Bình Thuận, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, cũng có một số phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực đất đai. Cụ thể như, một số hộ dân đồng bào dân tộc có con lớn mới lập gia đình có nhu cầu về đất ở và đất sản xuất chưa được nhà nước xem xét giải quyết, kiến nghị các cấp quan tâm. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp đất sản xuất nhưng theo tiêu chuẩn nhưng đất sỏi, bạc màu, đất đá không sản xuất được, kiến nghị cấp thẩm quyền quan tâm cấp đổi diện tích khác để sản xuất…