Đắk Lắk: Bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ

Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ea Kar, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận thực tế: Từ năm 2017 đến nay, huyện Ea Kar không được phân bổ nguồn vốn thực hiện các nội dung về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt nên chưa thể triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hỗ trợ theo Quyết định 2085/QĐ-TTg. Huyện chỉ được phân bổ 2,195 tỷ đồng, giải ngân cho 73 hộ phát triển trồng trọt và chăn nuôi để chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống. UBND huyện đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị với trung ương, các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chương trình và bố trí nguồn vốn để huyện triển khai các nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg trong giai đoạn tiếp theo; cho chủ trương thu hồi một số diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar giao cho địa phương để cấp đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Y LÊ