Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng

Trưa 1.2, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm báo chí Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp báo quốc tế về kết quả Đại hội.

Video New - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng