Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tiến hành phiên trù bị 

Xem với cỡ chữ
Chiều 25.9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị. Về dự Đại hội có 350 đại biểu tiêu biểu (52 đại biểu đương nhiên; 298 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh) đại diện cho trên 102.500 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội và quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Ngô Hoàng Ngân; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng và 12 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XIV tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Tổ thảo luận  

Tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, tại thời gian xin ý kiến tham góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 5.2020), Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có 20 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ huyện, thị, thành phố; 7 đảng bộ cơ quan, đơn vị. Với 5.045 chi bộ cơ sở; 727 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở, trên 102.500 đảng viên, toàn tỉnh tổ chức hơn 3.000 hội nghị từ cấp chi bộ với trên 100.000 lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia; có trên 30.000 lượt ý kiến tham góp xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội  

Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Báo cáo Chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, cùng với 3 báo cáo chuyên đề đã đánh giá khách quan, toàn diện và cụ thể các kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045, các ý kiến khẳng định các văn kiện dự thảo thể hiện những quan điểm, chủ trương lớn, giải pháp chủ yếu. Qua đó, cho thấy rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Tổ thảo luận  

Đại hội cũng chia 7 tổ thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tại 7 tổ thảo luận, 350 đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, với nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Qua thảo luận, các đại biểu thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh dấu mốc quan trọng của sự phát triển đất nước ta, dân tộc ta và Đảng ta trong giai đoạn mới với khát vọng hùng cường. Đồng thời, đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị một số ý kiến mang tầm chiến lược như sau:

Về các phương án phát triển Việt Nam trong tầm nhìn 2025, 2030 và 2045 với các chỉ tiêu căn bản của một nước công nghiệp, những điều kiện cần và đủ mang tính chiến lược và khả thi, năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức thực tiễn của Đảng và Chính phủ. Cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia mang tầm nhìn 2030, 2045, trên nền tảng đột phá xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trước hết nguồn nhân lực chất lượng cao tương hợp và làm chủ cuộc Cách mạng 4.0. Đây là nhân tố căn bản bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược phát triển khác, thậm chí có ý nghĩa quyết định thành công.

Để hội nhập thành công, cần xây dựng về mặt chiến lược 1 triệu doanh nghiệp. Phải có tầm nhìn, chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân tương xứng giữ vai trò tiên phong trong hội nhập, góp phần định vị sức mạnh, uy tín của nền kinh tế mang thương hiệu Việt Nam. Hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích Nhân dân.

Bên ngoài trung tâm Hội nghị tỉnh - nơi tổ chức Đại hội  

Theo chương trình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào 8h00', ngày 26.9 với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung theo chương trình đã đề ra và bế mạc vào chiều 27.9.

MẠNH TUÂN