Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội của niềm tin và kỳ vọng 

Xem với cỡ chữ
Mục tiêu được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: "Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”. Quyết tâm ấy sẽ được Đảng bộ tỉnh nhìn nhận, đánh giá toàn diện để hiện thực bằng quyết sách đúng đắn tại Đại hội lần này.

Nhiều kết quả toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cao hơn so với bình quân chung cả nước trong điều kiện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Một góc TP Hạ Long nhìn từ trên cao
Ảnh: Q.M.G

Công tác thực hiện ba đột phá chiến lược được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Môi trường đầu tư kinh doanh nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển…

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cơ bản đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Tỉnh cũng chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng; diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%...

Cần đột phá, quyết liệt 

Mặc dù, khu vực kinh tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà tỉnh cần tập trung khắc phục, tháo gỡ. Đồng thời, đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD.

Trung tâm Hội nghị tỉnh - nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Ảnh: M.TUÂN

Với mục tiêu này, tỉnh xác định tập trung phát triển dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng. Lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực. Lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm. Tỉnh cũng kiên định với mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững. Kiên trì thực hiện không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”…

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng xác định sẽ tập trung 3 khâu đột phá gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể. Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Việc đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc phụ thuộc vào quyết tâm và cách làm. Điều đó cần có sự đột phá, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, như phương châm của Đại hội đề ra: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

M. TUÂN