Nhịp cầu

Để chính sách sát hợp hơn với thực tiễn

- Thứ Hai, 07/06/2021, 05:54
Qua 5 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã góp phần quan trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, huy động lồng ghép nhiều nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, nhất là thủy lợi nội đồng.

Cùng với đó, các nghị quyết đã khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác liên kết sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đào tạo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông viên, thú y cơ sở... Qua đó, góp phần thiết thực nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn, góp phần hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM.

Tuy nhiên, việc xác định định mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, định mức hỗ trợ đối với các nội dung xây dựng NTM vẫn còn nhiều điểm chưa sát với thực tế, chưa phù hợp, nguồn ngân sách bố trí chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Một số nội dung hỗ trợ chưa có tính dự báo, dự tính nên lỗi thời, không phù hợp với tình hình thực tiễn. Quy mô hỗ trợ nhỏ, dàn trải, không khuyến khích được người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia. Việc huy động, lồng ghép nguồn lực của các địa phương, sở, ngành chưa hiệu quả, chưa tạo được nguồn lực lớn để thực hiện các chính sách…

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất đề nghị HĐND tỉnh bổ sung, điều chỉnh 2 nghị quyết theo hướng có chọn lọc, phù hợp áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Đó là: Nghị quyết 03 ngày 23.5.2017 về Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 04 ngày 23.5.2017 về Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. Đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển 5 cây trồng, 3 vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực tăng lợi thế cạnh tranh trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, đề xuất ban hành nghị quyết mới thay thế 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 30 ngày 14.12.2017 về Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Nghị quyết số 27 ngày 14.12.2016 về Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 03 ngày 18.7.2018 về Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 -  2020.

Việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành nghị quyết mới thay thế các nghị quyết sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong giai đoạn tới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; chú trọng khảo sát thực tiễn, lấy ý kiến các đối tượng thụ hưởng... để xây dựng chính sách cho giai đoạn mới sát hợp hơn với yêu cầu thực tiễn, góp phần đắc lực phát huy các tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò “bệ đỡ” cho nền kinh tế.

HOÀNG MAI