Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Nên xem xét, quyết định các hành vi bạo lực gia đình sau ly hôn

- Thứ Năm, 08/09/2022, 13:09

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đề nghị cân nhắc và xem xét lại quy định tại Khoản 2, Điều 3 quy định về hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với vấn nạn ly hôn. Theo đó, cần làm rõ hơn quy định về hành vi bạo lực gia đình nêu tại Khoản 1 điều này thì chỉ xác định hành vi bạo lực gia đình khi xảy ra trong phạm vi gia đình giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Còn các hành vi xảy ra ngoài phạm vi gia đình thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Nên xem xét, quyết định các hành vi bạo lực gia đình sau ly hôn

- 08/09/2022, 13:09

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đề nghị cân nhắc và xem xét lại quy định tại Khoản 2, Điều 3 quy định về hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với vấn nạn ly hôn. Theo đó, cần làm rõ hơn quy định về hành vi bạo lực gia đình nêu tại Khoản 1 điều này thì chỉ xác định hành vi bạo lực gia đình khi xảy ra trong phạm vi gia đình giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Còn các hành vi xảy ra ngoài phạm vi gia đình thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

 
Minh Nhật