ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP. Hồ Chí Minh): Cân nhắc sử dụng cụm từ “cử tri” trong dự thảo Luật

- 16:07, 14/06/2022

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Danh Tú và một số ý kiến của các đại biểu khác về cách sử dụng cụm từ cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho rằng không thể đồng nhất khái niệm cử tri tại dự thảo Luật này với khái niệm cử tri trong Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vì có nội hàm, phạm vi, mục đích là chủ thể lập danh sách cử tri khác nhau.

 
Minh Nhật