Đà Nẵng: Ban Đô thị hoàn thành khối lượng công việc lớn 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố, nhìn chung trong năm 2020, Ban đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn. Trong đó, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tham mưu đề xuất cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố nhiều vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực đô thị. Việc triển khai thực hiện giám sát chuyên đề theo đúng nội dung, mục đích sát với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm tiến độ đề ra. Các báo cáo thẩm tra, giám sát của Ban có chất lượng về nội dung, có căn cứ pháp luật và đúng quy trình quy định. Qua giám sát, Ban đã có những nhận xét, đánh giá kết quả và kiến nghị khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất với Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng để có sự chỉ đạo.

THẢO LÊ