H Châu Thành, Tây Ninh: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử 

Xem với cỡ chữ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện được bầu 34 đại biểu, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND gồm 3 bước: Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND. Sau 3 bước trên, cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử đại biểu HĐND sẽ tiến hành làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời hạn nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 chậm nhất là 17 giờ ngày 14.3.2021.

THIỆN NHÂN