Quảng Trị: Tham vấn ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị phục vụ công tác thẩm tra 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo, năm 2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các báo cáo của Ban bảo đảm chất lượng và thời gian. Công tác giám sát, thẩm tra thực hiện đúng quy định. Thông qua giám sát, khảo sát, làm việc, Ban đã tham vấn ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị phục vụ tốt cho công tác thẩm tra. Những nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao được Ban nghiên cứu tham mưu cụ thể và đề xuất bảo đảm căn cứ pháp lý, phù hợp với thực tiễn địa phương. Năm 2021, Ban dự kiến sẽ giám sát việc thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14.4.2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025; khảo sát tình hình khôi phục thiệt hại kinh tế sau bão lũ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

HOÀNG MAI