Bình Phước: Phải có sự cam kết của người được nhận hỗ trợ 

Xem với cỡ chữ

Làm việc tại huyện Bù Đăng, Bù Đốp và Lộc Ninh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc trên địa bàn, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác tham mưu, phối hợp của các ngành liên quan chưa chủ động, quy trình xét chọn chưa chặt chẽ. Một số chương trình, chính sách hỗ trợ còn chậm và kéo dài. Việc thực hiện giảm nghèo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa được bền vững… Đoàn đề nghị quá trình xét, lựa chọn đối tượng hỗ trợ phải đặc biệt quan tâm hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng; đồng thời, phải có định hướng, hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm tính kịp thời vụ, thời điểm triển khai, quan tâm đến đầu ra sản phẩm cho người dân để phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. UBND các huyện khi hỗ trợ phải có sự cam kết của người được nhận hỗ trợ, chú trọng kiểm tra hiệu quả sử dụng việc hỗ trợ các chính sách…

LÊ PHƯỚC