Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá 

Xem với cỡ chữ

Lê Thị Diệu Thúy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc và vô cùng giá trị về công tác cán bộ. Người khẳng định: Một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Bởi, "cán bộ là cái gốc của mọi công việc" và "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Để có cán bộ tốt thì phải thực hiện thật tốt các khâu trong công tác cán bộ. Các khâu "tuyển chọn", "huấn luyện”, đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ, khen thưởng kỷ luật đều được Bác quan tâm, sâu sát.

Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc và hết sức quý báu, được các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp thu, vận dụng đối với công tác cán bộ hiện nay.

“Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”

 Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) đã xác định, cán bộ là vấn đề lớn quyết định sự thành bại của cách mạng, phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ. Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Trước đó, trong bài viết "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước yêu cầu trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, các cấp ủy cần chủ động cụ thể hóa, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy cho phù hợp với từng đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên chọn chỉ đạo Đại hội điểm

Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và các ban, bộ ngành trung ương đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và các văn bản khác về công tác cán bộ. Có thể nói, công tác cán bộ chưa khóa nào được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt cơ sở pháp lý, cách thức tiến hành và chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ như hiện nay. Các văn bản chủ yếu là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4.8.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; và nhiều văn bản, quy định, hướng dẫn khác.

Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trung ương, Tỉnh ủy Điện Biên đã chủ động triển khai thực hiện và cụ thể hóa các văn bản về công tác cán bộ phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương và tình hình thực tiễn cán bộ của tỉnh. Từ các quy định hướng dẫn cụ thể, chi tiết chưa từng thấy ở nhiệm kỳ nào trước đó, công tác cán bộ trên toàn tỉnh được thực hiện đồng bộ và bài bản, bảo đảm quy định và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Công tác nhân sự đại hội là công việc hệ trọng, công tác nhân sự đại hội chỉ thành công khi chọn được những người ưu tú nhất, có đóng góp xứng đáng bằng đức, bằng tài của mình trong suốt nhiệm kỳ đại hội. Muốn lựa chọn được đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới đủ uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, ngoài quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ, Điện Biên đã chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Trong những năm gần đây, công tác cán bộ của tỉnh luôn bám sát các quan điểm, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Các quy trình từ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động… đều được bàn bạc kỹ lưỡng, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng quy định và bảo đảm theo phân cấp quản lý; chú trọng cơ cấu, tiêu chuẩn và bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

"Nếu giống tốt ắt cây sẽ tốt"

Về lựa chọn cán bộ, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là khâu đầu tiên và rất quan trọng, phải lựa chọn thật kỹ lưỡng, tỷ mỉ, cẩn trọng sao cho cán bộ được lựa chọn phải là hạt nhân trong các phong trào học tập, lao động sản xuất. Bởi theo Bác: "khâu chọn giống" như là người làm vườn chọn giống cây, "nếu giống tốt ắt cây sẽ tốt".

Nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng cán bộ trước mắt cũng như lâu dài, Tỉnh ủy Điện Biên đã chú trọng công tác quy hoạch cán bộ theo từng cấp, từng nhiệm kỳ. Bám sát các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào, làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Căn cứ hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chủ động xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ; hàng năm, căn cứ vào nhận xét, đánh giá cán bộ để tiến hành rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ uy tín thấp và những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, bảo đảm phương châm "mở" và "động".

Nhờ thực hiện thường xuyên và sâu sát, công tác quy hoạch cán bộ dần đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, cơ bản bảo đảm nguồn nhân sự, giải quyết sự hụt hẫng về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ gắn kết giữa công tác quy hoạch và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ mà đội ngũ cán bộ dự nguồn dần bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đây là bước quan trọng để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, nhất là tại Đại hội lần thứ XIV của tỉnh bảo đảm theo quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.