Nhịp cầu

Công khai chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân 

Xem với cỡ chữ
Những năm qua, việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều xã, phường đã phát huy quyền làm chủ thực sự của Nhân dân, kịp thời khơi dậy sức sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đoàn kết, cải thiện dân sinh. Các xã, phường trên địa bàn đã xây dựng được 157 bảng tin công cộng, thực hiện tốt việc công khai 11 nội dung chính quyền phải công khai để dân biết và giám sát, kiểm tra; 5 nội dung Nhân dân được bàn và quyết định, 14 nội dung chính quyền phải công khai để Nhân dân biết thực hiện đầy đủ.

Điển hình như với nội dung: Công khai để dân biết gồm công khai chủ trương, kế hoạch vay vốn cho Nhân dân phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết, cấp thẻ bảo hiểm y tế dựa trên danh sách các hộ nghèo, cận nghèo đã được bình xét ở khu dân cư, được cấp có thẩm quyền công nhận và trên cơ sở nhu cầu đăng ký của Nhân dân. Nội dung bắt buộc niêm yết công khai theo quy định như: Các dự án quy hoạch, đầu tư, phương án đền bù hỗ trợ tái định cư được các xã, phường chủ động phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện khá tốt việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức họp dân để triển khai dự án và đề biển dự án tại khu vực quy hoạch. Việc triển khai các nguồn vốn trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo được xã, phường, thôn, tổ dân phố thông báo và tổ chức bình xét công khai, dân chủ từ khu dân cư để Nhân dân được tiếp cận, đăng ký vay vốn cho phù hợp, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng…

Giám sát nội dung này, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Thường trực HĐND thành phố Lào Cai nhận thấy, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân một số đơn vị, địa phương còn hình thức, phương pháp, nội dung hoạt động còn chung chung. Quy ước, hương ước của một số thôn tổ dân phố chưa được niêm yết tại nhà văn hóa một số xã, phường. Việc niêm yết thủ tục hành chính tại một số địa phương chưa thuận tiện để người dân tiếp cận; việc tham gia ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân vào các quy định, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của mình còn ít, còn tâm lý ngại va chạm. Việc phát huy các quyền quyết định, quyền được kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức và Nhân dân còn nhiều hạn chế.

Từ thực tế này, Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố Lào Cai tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở các cơ quan đơn vị, xã, phường nhằm kịp thời hướng dẫn, xử lý các tồn tại, hạn chế ở cơ sở. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc niêm yết công khai chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Sớm phê duyệt các quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố để các xã, phường có căn cứ triển khai thực hiện theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc thu các loại phí, quỹ hằng năm ở xã, phường, bảo đảm công tác thu, chi các loại quỹ phù hợp với quy định của pháp luật… qua đó, phát huy quyền làm chủ thực chất của Nhân dân.

NGUYỄN THANH