Công bố 8 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có Văn bản số 3906/TTKQH-TT về việc công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 997/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH14 ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021 - 2030); Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH14 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Nghị quyết số 1001/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1005/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1006/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1007/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIV; Nghị quyết số 1008/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo các nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, kể từ ngày 26.8.2020; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lê Hồng Thắm, kể từ ngày 4.9.2020; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, kể từ ngày 10.9.2020; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đăng Quang, kể từ ngày 10.9.2020.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ của Quốc hội Khóa XIV đối với bà Ngô Thị Minh để thực hiện nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Ngô Thị Minh thôi làm thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ của Quốc hội Khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị: Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 21.9.2020. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Vũ Minh Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Cũng theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia là bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định thành lập, có chức năng giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nhiệm vụ: Phục vụ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công. Tổ chức phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bầu cử. Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thực hiện công tác hành chính, văn thư liên quan đến hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia giao.

Cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các thành viên. Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bổ nhiệm trong số các ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Chánh Văn phòng chỉ đạo, điều hành công việc của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tổ chức, hoạt động của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Phó Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng. Thành viên Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định gồm một số công chức của Văn phòng Quốc hội, cơ quan, tổ chức hữu quan và được tổ chức thành các Tổ giúp việc...

Nội dung các nghị quyết được đăng toàn văn trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ