Bộ Thông tin và Truyền thông:

Còn một số biên chế chưa được sử dụng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 15.5, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Báo cáo của Thứ trường Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản và tiến hành quán triệt các vấn đề liên quan đến văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, gây phiền hà trong giải quyết công việc đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Do đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông có 21 tổ chức hành chính. Dự kiến giai đoạn 2020 - 2021 sẽ tiến hành sáp nhập Vụ Quản lý doanh nghiệp và Vụ Công nghệ thông tin để thành lập Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông. Đối với cấp phòng, dự kiến sắp xếp giảm 3 phòng. Đơn vị sự nghiệp công lập có 15 đơn vị. Dự kiến giảm 2 đơn vị do sáp nhập Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Việt – Hàn về Đại học Đà Nẵng. Đơn vị sự nghiệp thuộc Cục cũng dự kiến giảm 3 đơn vị.

Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và tinh giản biên chế cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật. Bộ đã tinh giản được 82 biên chế công chức, 64 biên chế viên chức và tinh giản 15 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, vẫn còn một số biên chế công chức, viên chức chưa được sử dụng.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy một cách toàn diện, trong đó lưu ý không tổ chức cấp Phòng trong Vụ. Đối với đơn vị sự nghiệp phải tiến hành tinh gọn tối thiểu 10% theo quy định. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo, làm rõ số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tiến hành chấm dứt hợp đồng theo quy định; có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức để sử dụng hết số biên chế được giao…

Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2018; xem xét, khắc phục những hạn chế trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm. Đồng thời, báo cáo, làm rõ công tác bổ nhiệm chức vụ, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, đặc biệt, báo cáo số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị…

Tin và ảnh: Hải Thanh