Tham mưu hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Cơ sở yêu cầu giải trình, làm rõ 

Xem với cỡ chữ
Theo kinh nghiệm của Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn, để tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cần chuẩn bị chu đáo chương trình điều hành, nội dung về lĩnh vực chất vấn để Chủ tọa có cơ sở, căn cứ điều hành. Để có thông tin trước khi tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng cần tham mưu cho Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban HĐND khảo sát những nội dung sẽ đưa ra chất vấn để nắm bắt thông tin, có cơ sở yêu cầu cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ và đề xuất phục vụ việc điều hành của Chủ tọa.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có nhiều đổi mới nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Một trong những cải tiến đó là hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp HĐND.

Duy trì hội nghị chất vấn hàng năm

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp, việc chuẩn bị nội dung chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh rất quan trọng. Trước khi diễn ra hội nghị chất vấn khoảng 2 tháng, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị các Ban và đại biểu HĐND tỉnh ghi vấn đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn, gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Thường trực HĐND tỉnh gửi văn bản. Căn cứ vào ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm, kết quả giám sát của các Ban và phiếu chất vấn của đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh quyết định nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn, thời gian chất vấn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phiên chất vấn và có văn bản gửi người bị chất vấn chuẩn bị nội dung trả lời tại phiên họp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên cơ sở nguồn thông tin phục vụ hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tổng hợp chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trên toàn tỉnh và dư luận xã hội, hàng năm Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức được 1 phiên chất vấn và trả lời chất vấn với việc lựa chọn 2 - 4  nhóm vấn đề bức xúc, được nhiều cử tri quan tâm như: Công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát việc thu gom và xử lý rác thải đô thị trên địa bàn; quản lý đất đai; quản lý trật tự đô thị; các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp; đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn... Lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành đã trả lời, giải trình, làm rõ các nội dung được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn.

Với các nội dung chưa rõ, cần xác minh, Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trả lời bằng văn bản gửi về Thường trực HĐND tỉnh vào thời gian cụ thể để chuyển đại biểu HĐND tỉnh biết. Sau phiên chất vấn, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra đồng thời có giải pháp cụ thể khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế các đại biểu HĐND tỉnh chỉ ra, theo lộ trình thực hiện cụ thể để đại biểu, cử tri giám sát; tăng cường giám sát theo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh; đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực được phân công, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực thi công vụ nói chung và thực hiện vấn đề mà Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn nói riêng.

Qua hoạt động chất vấn, giải trình đã tạo sự chuyển biến trong công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát và tác động tích cực đối với các cấp chính quyền, tạo ra thay đổi tích cực trong tư duy và thực tiễn công tác quản lý nhà nước. Sau phiên chất vấn, giải trình, các nội dung được lựa chọn đều có chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân liên quan đến lĩnh vực chất vấn, giải trình.

Một phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn

Ảnh: Hoàng Huấn 

Tham mưu khảo sát nắm thông tin

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng việc thu thập thông tin phục vụ lĩnh vực Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn còn chưa phong phú, dẫn đến một số phiên chất vấn chưa thực sự sôi nổi; việc theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Thường trực HĐND kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tại phiên chất vấn của người được chất vấn còn chưa thường xuyên.

 Kinh nghiệm cho thấy, việc tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn nội dung chất vấn phải là những vấn đề mang tính thời sự, được đông đảo cử tri trên địa bàn quan tâm. Nội dung chất vấn được Văn phòng tổng hợp và nhóm thành các lĩnh vực cụ thể báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xác định rõ những nội dung chất vấn trực tiếp tại phiên họp, những nội dung trả lời bằng văn bản, dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn thống nhất để UBND tỉnh, các cơ quan liên quan có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước khi tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND cần tham mưu cho Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch, yêu cầu các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp ý kiến chất vấn của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh trước để phục vụ cho phiên chất vấn. Chuẩn bị chu đáo chương trình điều hành, nội dung vấn đề thực tiễn về lĩnh vực chất vấn để chủ tọa có cơ sở, căn cứ điều hành. Để có thông tin trước khi tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng cần tham mưu cho Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban khảo sát nội dung chất vấn để nắm bắt thông tin, có cơ sở yêu cầu cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ và đề xuất phục vụ việc điều hành của chủ tọa tại phiên chất vấn.

Sau các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng HĐND kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn để các cơ quan liên quan kịp thời thực hiện các kiến nghị. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lời hứa của người được chất vấn; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát những nội dung kết luận của Thường trực HĐND tại phiên chất vấn, tổng hợp kết quả các phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

ĐẶNG VĂN