“Cổ phần hóa và những thách thức trong quá trình thực hiện”