Tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Cơ hội quý để các tỉnh ủy, thành ủy hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng 

Xem với cỡ chữ
Ngay sau khi bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng được đăng tải trên Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều cán bộ, đảng viên đã gửi thư, bài viết, ý kiến bày tỏ niềm tin và kỳ vọng về một kỳ Đại hội với nhiều đổi mới, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đưa đất nước tiếp tục tiến lên với tầm cao và vị thế mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu:
Gợi mở nhiều vấn đề quan trọng

Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng và gợi mở nhiều vấn đề giúp Thành ủy Cần Thơ trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Trong giai đoạn các tỉnh ủy, thành ủy đang khẩn trương chỉ đạo tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đem đến cơ hội vô cùng quý báu để các tỉnh ủy, thành ủy tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với thành phố Cần Thơ, điều đáng mừng nữa là trước thềm Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để Đảng bộ thành phố đề ra những định hướng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới. Thấu triệt 5 bài học kinh nghiệm quý báu trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cùng với những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu, Thành ủy Cần Thơ đã nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, vận dụng sáng tạo, bổ sung, đưa vào văn kiện trình Ðại hội Ðảng bộ Thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn để Cần Thơ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Một trong những nội dung quan trọng trong bài viết được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi gắm đến toàn Đảng là Đại hội Đảng phải thảo luận kỹ, nhiều chiều để đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được và dự báo được tình hình sắp tới. Trên cơ sở đó mới có thể đề ra nhiệm vụ, giải pháp trúng và đúng cho từng địa phương, từng ngành, từng giai đoạn, từng năm. Nhận thức rõ điều đó, Thành ủy Cần Thơ đặc biệt chú trọng và tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thành phố. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Quán triệt tinh thần và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trong bài viết, Đảng bộ thành phố Cần Thơ xác định, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn luôn quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến, đồng tình ủng hộ; phải thường xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu để thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững, thực sự trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, ĐBQH Khóa XII, XIII Trương Thị Ánh:
Cán bộ, đảng viên phải hết lòng vì dân, vì nước

Đây là bài viết hết sức tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Trong bài viết, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nhận định: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Đất nước ta những năm tới sẽ bước vào thời kỳ mới, điều này đặt ra cho công tác xây dựng Đảng phải chuyển biến, đổi mới, đáp ứng yêu cầu của thời cuộc. Cán bộ, đảng viên phải hết lòng vì dân, vì nước thì đất nước sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn.

Báo cáo chính trị là một trong những phần quan trọng nhất của Đại hội. Xây dựng Báo cáo chính trị không còn mang tính nhiệm kỳ mà phải vạch ra những chặng đường của đất nước. Xác định mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của nước ta vào các năm 2025, 2030, 2045. Đất nước ta đang chuyển mình theo dòng chảy chung của thế giới. Do đó, cần phải có sự định hướng và tầm nhìn dài hạn. Tinh thần này được thể hiện rất rõ trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Đông:
Công tác cán bộ phải được chú trọng hơn bao giờ hết

Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cả 3 bài viết với tư cách người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta khiến những ai trăn trở với thời cuộc đều phải suy ngẫm. Nhiều vấn đề được nêu ra trong bài viết cho thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm sát sao đến vận mệnh đất nước cũng như đời sống nhân dân. Các vấn đề tồn đọng từ địa phương đến Trung ương đều được các bài viết khái quát đầy đủ, toàn diện.

Một vấn đề thực tiễn rất quan trọng hiện nay là công tác cán bộ, sử dụng người có đức, có tài được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh. Công tác cán bộ  thời gian qua đã để lại nhiều bài học đắt giá. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề cập đến vấn đề này. Từ khi chuyển đổi từ mô hình kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, có thể thấy, đường lối của Đảng rất rõ ràng, càng ngày càng đúng và sát thực tiễn. Nhưng vấn đề bây giờ là ai sẽ thực hiện đường lối đó? - Chính là cán bộ. Nếu cán bộ không đủ tiêu chuẩn năng lực, đạo đức liệu có thực hiện được đường lối đúng đắn đó không? Với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, để hoàn thành mục tiêu này không còn là vấn đề đường lối mà chính là câu chuyện con người thực hiện. Do vậy, công tác cán bộ càng phải được chú trọng hơn bao giờ hết. 

Bác Hồ đã từng dạy: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Phục vụ nhân dân chính là phục vụ Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên hàng ngày làm việc, cống hiến, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân, đem lại uy tín cho Đảng. Nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện một bộ phận cán bộ có chủ nghĩa cơ hội, cá nhân, như Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Công tác xử lý cán bộ vi phạm đã được Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiến hành một cách nghiêm minh. Nhiều cán bộ đã nghỉ hưu hay cán bộ cấp cao đương chức là Ủy viên Bộ Chính trị vi phạm pháp luật đã bị điều tra, khởi tố. Điều này giúp Nhân dân vững niềm tin hơn với Đảng.

Vũ Châu - Nhật Trường ghi