Nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ mới 

Xem với cỡ chữ
Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận TRẦN MINH LỰC, trong công tác chuẩn bị và bố trí nhân sự cho HĐND nhiệm kỳ tới, các cấp ủy Đảng cần quan tâm lựa chọn những đại biểu có đức, có tài và điều kiện tham gia hoạt động dân cử, trên cơ sở bảo đảm cơ cấu, thành phần đại biểu hợp lý. Phát huy hơn nữa cơ cấu kết hợp tái cử, vì đại biểu tái cử tích luỹ được kiến thức, kỹ năng làm nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo...

Phát huy hơn nữa cơ cấu kết hợp tái cử

- Thưa ông, thực tiễn hoạt động nhiều nhiệm kỳ qua cho thấy, tăng cường sự quan tâm của cấp ủy Đảng là một yếu tố đặc biệt quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Gần một nhiệm kỳ nhìn lại, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp Ninh Thuận?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Trần Minh Lực khảo sát mô hình trồng lan trên địa bàn thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn - Ảnh KIM THÙY
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Trần Minh Lực khảo sát mô hình trồng lan trên địa bàn thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn
Ảnh: Kim Thùy

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhất là giám sát chặt việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng Đề án số 01/ĐA-HĐND về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở đó, ngày 30.12.2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền đã nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện hoạt động của HĐND. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND ngày càng toàn diện, có chiều sâu, bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp.

Cùng với đó, trình độ, chất lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 được nâng lên; đại biểu chuyên trách được bố trí, bổ sung, kiện toàn cơ bản bảo đảm nhiệm vụ công tác; kỹ năng, nghiệp vụ thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật. Đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện trách nhiệm cao hơn, ngày càng rõ nét vai trò đại biểu đại diện nhân dân trong các hoạt động.

Những yếu tố quan trọng trên đã giúp hoạt động của HĐND tỉnh Ninh Thuận ngày càng chất lượng, hiệu quả. Các nghị quyết ban hành đã chú trọng lấy ý kiến cử tri, các đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng; bảo đảm đúng chủ trương, pháp luật, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND, sát tình hình thực tiễn, khả thi, đi vào cuộc sống. Hoạt động chất vấn, giám sát tại kỳ họp đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động giám sát chuyên đề được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Tăng cường khảo sát, giám sát, thẩm tra, đề xuất giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; chú trọng khảo sát sâu sát thực tế...

Các hoạt động của HĐND đã góp phần cùng hệ thống chính trị tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Điển hình là năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó với tình hình hạn hán hiệu quả, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,17% (kế hoạch tăng 11 - 12%); tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,41%, còn 5,33% (kế hoạch giảm 1 - 1,5%); GRDP bình quân đạt 60,7 triệu đồng/người/năm (kế hoạch 59 - 60 triệu đồng).

- Nhân sự, cụ thể là việc bố trí các đại biểu chuyên trách được coi là khâu then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Trong công tác chuẩn bị và bố trí nhân sự cho nhiệm kỳ tới, theo ông, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm như thế nào để bảo đảm chất lượng và vị thế của cơ quan dân cử?

- Với vị trí pháp lý là cơ quan dân cử, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, theo tôi, trong công tác chuẩn bị và bố trí nhân sự cho HĐND nhiệm kỳ tới, các cấp ủy Đảng cần quan tâm lựa chọn những đại biểu có đức, có tài và điều kiện tham gia hoạt động dân cử, trên cơ sở bảo đảm cơ cấu, thành phần đại biểu hợp lý. Phát huy hơn nữa cơ cấu kết hợp tái cử, vì đại biểu HĐND tái cử tích luỹ được kiến thức và kỹ năng làm nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đặc biệt, việc bố trí đại biểu chuyên trách của HĐND cần xem xét, lựa chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực phụ trách, có khả năng phân tích, dự báo, am hiểu chuyên sâu ngành, lĩnh vực phụ trách để thực hiện tốt vai trò đại diện cho Nhân dân.

Giải quyết dứt điểm, thỏa đáng nhiều vụ việc kéo dài

- Nhìn lại những nỗ lực không ngừng trong nhiệm kỳ này của HĐND tỉnh Ninh Thuận, bên cạnh thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát, có thể thấy hoạt động TXCT đã được đặc biệt quan tâm và mang lại hiệu quả thiết thực thưa ông?

- Việc đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT được Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Qua đó, đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp.

Trước các đợt TXCT, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu rà soát, đánh giá chất lượng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh mời lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền tham dự TXCT để trả lời trực tiếp, giải thích đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Ngay sau TXCT, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các Tổ đại biểu để tổng hợp, đôn đốc giải quyết những vấn đề bức xúc, cần giải quyết ngay; tổ chức khảo sát sâu sát thực tế các vấn đề cụ thể qua đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Từ đó, kiến nghị đôn đốc giải quyết các nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, đúng pháp luật của cử tri, bảo đảm thúc đẩy giải quyết và hoàn thiện các điều kiện an sinh xã hội bảo đảm đời sống Nhân dân.

Một số vấn đề kéo dài nhiều năm đã được kiến nghị giải quyết hiệu quả như: Thực hiện Đề án phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện hạng I, quy mô 1.000 giường; đẩy nhanh tiến độ dự án nước sinh hoạt của trên 80 hộ dân tại thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, đã kịp thời cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân; có phương án giải quyết việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 22 hộ dân khu dân cư Cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam; hoán đổi đất tại khu dân cư Cầu Quằn - Cà Ná (hơn 10 năm cử tri kiến nghị), Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát đôn đốc giải quyết dứt điểm.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức TXCT chuyên đề “Nhân dân và Chính quyền đồng hành triển khai Dự án xây dựng Hồ chứa nước sông Than” tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn. Đây là dự án phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng Nhân dân, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xác định là công trình trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020. Để nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ trước mắt và lâu dài, việc tổ chức TXCT chuyên đề nhằm tạo đồng thuận cao trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án đúng tiến độ là nhiệm vụ cần thiết và khẩn trương. Đến nay, dự án triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

- Việc tổ chức lại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo các đơn vị hành chính cấp huyện, nhất là chỉ định các Tổ trưởng là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm đang giữ chức vụ đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền địa phương; tổ Phó là đại biểu chuyên trách có tác động như thế nào đến chất lượng hoạt động của Tổ, nhất là việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, thưa ông?

- Tổ trưởng là người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền địa phương sẽ nắm rõ tình hình, kết quả giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị; đồng thời, chỉ đạo sát sao, kịp thời việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Do đó, nhiệm kỳ qua, các kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã đã được các Tổ trưởng giải thích, tiếp thu, trả lời thỏa đáng ngay tại buổi TXCT. Việc chỉ định Tổ phó là đại biểu chuyên trách để theo sát, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhờ tổ chức, sắp xếp lại các Tổ đại biểu như trên, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực; nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng, được cử tri đồng tình, đánh giá cao.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

THÁI HÒA thực hiện