Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ưu tiên kinh phí xử lý sạt lở bờ sông

- Thứ Hai, 28/08/2023, 06:16 - Chia sẻ

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần bố trí nguồn lực để thực hiện, HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đặc biệt, là các ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông, xây dựng kè để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và có phương án sẵn sàng bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cử tri Thái Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh - ẢNH T. HƯƠNG
Cử tri Thái Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Ảnh: T. Hương

Kiến nghị thiết thực này được nhấn mạnh trong Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau Kỳ họp thứ 10; các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 8.12.2022 của HĐND tỉnh.

Trả lời đôi lúc chưa kịp thời, sát thực

Theo đánh giá, nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thực hiện đúng quy định, nội dung trả lời cơ bản đầy đủ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Theo đó, UBND tỉnh đã tiếp thu, giải quyết và trả lời 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả, 66/98 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong hoặc giải trình, thông tin tới cử tri, đạt tỷ lệ 67,3% (trong đó, ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong đạt tỷ lệ 25,5%); 32/98 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 32,7%.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Nghị quyết HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng thẳng thắn nhìn nhận: việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số địa phương còn có nội dung chưa được nghiên cứu kỹ và chưa phản ánh đầy đủ, chính xác, chưa đúng thẩm quyền giải quyết. Trả lời cử tri về kết quả giải quyết đôi lúc chưa kịp thời, đầy đủ, chưa sát với ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết trên thực tế. Việc đánh giá, phân loại kết quả giải quyết có nội dung chưa chính xác. Một số nội dung UBND tỉnh xác định là đã giải quyết xong hoặc giải trình, thông tin với cử tri nhưng qua khảo sát và làm việc với các đơn vị, địa phương xác định là nội dung đang giải quyết.

Còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri kéo dài qua nhiều kỳ họp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; tiến độ giải quyết chậm; một số kiến nghị đang giải quyết nhưng chưa xác định được lộ trình, thời hạn giải quyết; một số kiến nghị chuyển UBND cấp huyện giải quyết nhưng tiến độ thực hiện còn chậm…

Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

Từ thực tế trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc giải quyết, đồng thời, chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, các Ban HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị, đồng thời kiến nghị kịp thời những nội dung giải quyết chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm rõ địa chỉ, chính xác về nội dung, đúng thẩm quyền giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri.

Đối với UBND tỉnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thời gian cụ thể để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đang phát sinh nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri như: công tác quản lý về đất đai, tài nguyên và môi trường, quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng...

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết 32 ý kiến, kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết; xác định rõ lộ trình và thời gian giải quyết. Thường xuyên rà soát tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị để kịp thời đôn đốc, xử lý những vướng mắc phát sinh, chỉ đạo hướng giải quyết cho phù hợp; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những việc có đủ điều kiện, khả năng giải quyết và các ý kiến, kiến nghị của cử tri kéo dài qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh.

Đối với các ý kiến, kiến nghị cần bố trí nguồn lực để thực hiện, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đặc biệt, là các ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông, đề nghị xây dựng kè để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và có phương án sẵn sàng bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Nghị quyết HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; yêu cầu các cơ sở thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định và xử lý vi phạm (nếu có).

BẢO PHƯƠNG