Giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI

Tăng cường khảo sát thực tế nơi cử tri kiến nghị, bức xúc

- Thứ Hai, 16/01/2023, 06:13 - Chia sẻ

Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường khảo sát thực tế nơi cử tri kiến nghị, bức xúc, giám sát chất lượng các nội dung trả lời, giải quyết đã được cơ quan chức năng tiếp thu, trả lời. UBND tỉnh Ninh Thuận tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị nhiều lần; chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh (lập chuyên mục “Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri”, tăng cường đăng tải nội dung trả lời kiến nghị cử tri, trả lời bằng văn bản về địa phương nơi cử tri kiến nghị)…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Minh Lực cùng các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) TXCT phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Minh Lực cùng các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) TXCT phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm

Đó là những nội dung Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh qua giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XI.

Chú trọng khảo sát, giám sát thực tế

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận: các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, rà soát, xem xét kết quả trả lời, giải quyết; chủ động nắm bắt tình hình trước buổi tiếp xúc để đề nghị cơ quan thẩm quyền cùng tham dự trả lời thỏa đáng nội dung kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc. (Công tác phối hợp tiếp thu, giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm thực hiện, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham gia đầy đủ khi được mời TXCT cùng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để trực tiếp trả lời, tiếp thu, xử lý những bất cập, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần liên quan đến công tác quản lý của ngành mình tại địa phương). Các Tổ đại biểu cũng đã tăng cường khảo sát thực tế nơi cử tri kiến nghị, bức xúc; tăng cường giám sát thực tế đối với các nội dung trả lời, giải quyết đã được cơ quan chức năng tiếp thu.

Trước và sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, cử tri trong tỉnh gửi đến HĐND tỉnh 232 kiến nghị, với 226 nội dung. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền; đa số kiến nghị trả lời đúng thời hạn. Nội dung văn bản trả lời đa số tập trung vào những nội dung trọng tâm cử tri kiến nghị, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của cử tri trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, một vài kiến nghị của cử tri ngay lúc đầu chưa được UBND tỉnh chuyển đến đúng cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết nên còn xảy ra tình trạng đợi thêm một thời gian để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Một số nội dung thuộc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan còn dừng lại ở việc trả lời mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết, hoặc xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri.

Bên cạnh những khó khăn khách quan, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được xác định do quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc cấp huyện, thành phố, UBND các huyện, thành phố còn chưa mạnh dạn đề xuất kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết, cho ý kiến. Dẫn đến cử tri kiến nghị nhiều lần, bức xúc, đặt vấn đề chất vấn, yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh tiếp nhận giải quyết và trả lời cho cử tri trong lần tiếp xúc tiếp theo, dẫn đến trường hợp đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố.

Tăng cường đăng tải nội dung trả lời kiến nghị

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường chủ động nắm bắt tình hình nơi đại biểu ứng cử trước buổi TXCT để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cùng tham dự trả lời thỏa đáng, chuyên sâu các nội dung cử tri kiến nghị, quan tâm, trao đổi tại buổi tiếp xúc. Tiếp tục tăng cường khảo sát thực tế nơi cử tri kiến nghị, bức xúc; chú trọng giám sát chất lượng các nội dung trả lời, giải quyết đã được cơ quan chức năng tiếp thu, trả lời. Cùng với đó, các Tổ đại biểu cần tổng hợp nội dung, ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm đúng thẩm quyền cấp tỉnh. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích đối với các ý kiến có tính chất cung cấp thông tin; các ý kiến về lĩnh vực đầu tư với nguồn lực lớn vượt khả năng ngân sách tỉnh; những nội dung cần có thời gian dài để nghiên cứu thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị nhiều lần. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ với các cơ quan hữu quan trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri bảo đảm chất lượng và thời gian theo yêu cầu. Đối với các báo cáo trả lời, giải quyết kiến nghị từ sở, ngành gửi đồng thời đến UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần tăng cường rà soát chất lượng trả lời (đúng trọng tâm, trọng điểm, giải quyết được kiến nghị, hoặc lộ trình giải quyết), hạn chế các báo cáo chung chung trước khi có văn bản tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 25.11.2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lập chuyên mục “Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri”; chú trọng đăng tải nội dung trả lời kiến nghị cử tri trên trang (cổng) Thông tin điện tử, trả lời bằng văn bản về địa phương nơi cử tri kiến nghị).

THẢO YẾN