Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Sơn La

Rõ đơn vị chịu trách nhiệm, thời hạn giải quyết

- Thứ Năm, 02/02/2023, 06:00 - Chia sẻ

Ban hành nghị quyết về việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Sơn La đề nghị UBND tỉnh: phải có danh mục tài liệu minh chứng kết quả thực hiện kiến nghị đã giải quyết xong. Đối với kiến nghị đang, sẽ giải quyết, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm, đề nghị nêu rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tỷ lệ kiến nghị đang trong quá trình giải quyết còn cao

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La ghi nhận: UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Các sở, ngành được giao chủ trì đã chủ động nghiên cứu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; nội dung, chất lượng giải quyết hoặc giải đáp về những vấn đề cử tri quan tâm được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh giao các ban của HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của UBND tỉnh. Kết quả cho thấy: đã giải quyết xong 27/70 kiến nghị, đạt 38,6%; đang giải quyết 43/70 kiến nghị, bằng 61,4%. Giải quyết xong 16/17 nhiệm vụ, đạt 94,1%; đang giải quyết 1/17 nhiệm vụ, bằng 5,9%.

Cử tri xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh - ẢNH MINH TUẤN
Cử tri xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Tuấn

Tuy nhiên, một số nội dung kiến nghị tổng hợp còn chưa cụ thể, một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện vẫn được tổng hợp đề nghị các cơ quan ở tỉnh giải quyết. Tỷ lệ kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết còn cao, 43/70 kiến nghị, bằng 61,4%. Trong đó, 7/43 kiến nghị đang triển khai là các kiến nghị kéo dài từ trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.

Điển hình, kiến nghị quan tâm, giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với Công ty Hoàng Long trên diện tích khu đất đồi 1,8ha của bản mà Công ty Hoàng Long đã san ủi mặt bằng (Đề nghị được bồi thường theo giá thời điểm hiện tại hoặc giao đất lại cho nhân dân quản lý, sản xuất trên khu đất này). Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân liên quan đến các lô đất thuộc bản án Cà Văn Lả, không để đơn thư kéo dài. Giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ gia đình đã nộp đủ tiền cho Công ty Cổ phần Xi măng Chiềng Sinh từ năm 2004 để được cấp đất ở. Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Sơn La xem xét trả lại diện tích đất Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả cho nhân dân xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ…

Rà soát, khẩn trương giải quyết

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh Sơn La đề nghị các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tới cấp ủy, chính quyền và cử tri; nhất là thông tin trực tiếp đến cử tri tại hội nghị TXCT đối với những vấn đề cử tri kiến nghị đã được pháp luật quy định hoặc đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, không có nội dung mới, kiến nghị liên quan đến nguồn vốn đầu tư các dự án không có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách tiền lương trong giai đoạn Trung ương đang hoàn thiện các quy định chế độ tiền lương mới theo Đề án cải cách chính sách tiền lương của Trung ương. Bảo đảm tiến độ, thời gian gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri bảo đảm rõ địa chỉ, nội dung.

Nghị quyết của HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh. Lựa chọn một số nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề mới phát sinh liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, giáo dục - đào tạo, chính sách an sinh xã hội của người dân để tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề (nếu xét thấy cần thiết). Cùng với đó, các Ban của HĐND tỉnh chủ động đề xuất nội dung tổ chức Đoàn giám sát một số chuyên đề đối với những kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; những vấn đề mới phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh.

Đối với UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành rà soát, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết, bảo đảm chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri; báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30.3. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cần tập trung nêu rõ: số lượng kiến nghị được chuyển đến; số lượng, kết quả giải quyết, trả lời? Đối với kiến nghị đã giải quyết xong, phải có danh mục tài liệu minh chứng kết quả thực hiện. Đối với kiến nghị đang và sẽ giải quyết, kiến nghị đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm, đề nghị nêu rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Đánh giá chung kết quả giải quyết kiến nghị và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngọc Lan